Přihlášení do Příměstského tábora

Přihlášky společně se zaplaceným táborovým poplatkem přijímáme do naplnění kapacity příměstského tábora (zasílat na adresu hlavního vedoucího: Milan Trávníček, Na Vinici 1325, 349 01  STŘÍBRO; nebo vyplnit elektronický formulář, viz: níže).

PŘIHLÁŠKA ke stažení PT KOKAŠICE 2020.doc

Při rozhodování o tom, kdo se zúčastní a kdo ne postupujeme podle hesla: "Kdo dřív přijde, ten na táboře bude!"

Přihlášku v papírové podobě lze vyzvednout v našich modlitebnách v Teplé nebo Konstantinových Lázních, u jednotlivých vedoucích nebo si o ni napsat na e-mail: mila-2@seznam.cz

 

Po tábornících požadujeme:

 • plné nasazení a aktivní přístup ke všemu dění
 • kázeň (po dobu trvání příměstského tábora zákaz kouření, konzumace alkoholu, drog …)
 • hru fair play
 • dodržování táborového řádu
 

První den nástupu do příměstského tábora požadujeme:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na konci příměstkého tábora vracíme a lze ho použít na další akce. Razítko od lékaře má nově platnost dva roky, pokud nedošlo ke změnám zdravotního stavu

Elektronická přihláška do PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA - NELZE SE PŘIHLÁSIT!

Příměstský tábor pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers Konstantinovy Lázně ve spolupráci se sborem Bratrské jednoty baptistů v Teplé

Vyplněním formuláře elektronické přihlášky souhlasíte s níže uvedenými texty a informacemi!

Poučení o platbě

 • Výše poplatků za tábor činí: 100Kč/osoba/den.
 • Táborový poplatek v případě elektronické přihlášky plaťte na účet přední hlídky: 2201568945/2010 (fio banka), variabilní symbol:  prvních šest čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte: příměstský tábor. V případě sourozenců posílejte celou částku najednou. 
 • Bez zaplaceného poplatku nepovažujeme přihlášku za závaznou. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.

Storno poplatky:

 • odhlášení účastníka do 14. 6. 2020 – vrácení poplatku v plné výši
 • do 28. 6. 2020 – storno poplatek 30%
 • odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutno doložit lékařským potvrzením) mezi 28. 6. 2020 a začátkem tábora, účtujeme poplatek ve výši 50%. Při předložení dokladu Vám vrátíme 70% účastnického poplatku.
 • nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku

Storno poplatky jsou úhrada za platby a nákupy, které jsou již provedené a jsou rozpočtené na jedno dítě

 

Prohlášení rodičů

 • Datum tábora: 13. 7. – 17. 7. 2020; vždy od 8:00 do 16:00hod
 • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp.
 • S osobními údaji je nakládáno ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů o dítěti organizaci Royal Rangers v České republice, a to po dobu nutnou k realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během tábora může mé dítě být foceno či natáčeno a pořízené fotografie či videa mohou být použity k propagaci aktivit organizace Royal Rangers v České republice a souhlasím také s jejich archivací.
 • Rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu v případě, že dítě způsobí poškození objektu fotbalového hřiště v Kokašicích nebo jeho vybavení či udělá jinou škodu v době pobytu.
 • Seznámil jsem se s pravidly z dokumentu ‘Táborový řád‘ dostupného k přečtení na těchto internetových stránkách. Souhlasím, že během tábora tato pravidla budou platit. Zejména vyzdvihujeme následující: Žádný alkohol, žádné drogy (kouření je také považováno za drogu). Zákaz opouštění areálu hřiště bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby. Jsem si vědom/a, že po porušení pravidel (především prvního) může být účastník z příměstského tábora vyloučen bez nároku na vrácení peněz.

Cílem příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá, je výchova dětí v křesťanském duchu zaměřená na upevnění charakteru, rozvoj vztahů k lidem, osvojení nových dovedností, posílení zdraví a poznání přírody a kultury místa tábora.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou spolupráci dětí, respektování táborového řádu a pokynu vedoucích.

Přihlašuji své dítě závazně do příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá a prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi pokyny pořadatele tábora a souhlasím s cílem a programem tábora. Jsem si vědom/a, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ nebude účastník do tábora přijat (zmíněné formuláře obdržíte, jsou také ke stažení na internetu). Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň dítěte či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z tábora na vlastní náklady účastníka.

 

Zdravotní stav účastníka

Do kolonky nazvané 'zdravotní stav účastníka' v přihlašovacím formuláři uveďte důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace, stravovací zvláštnosti, apod.)

 

elektronická přihláška - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NELZE SE PŘIHLÁSTI!

Kontakt

63. přední hlídka Royal Rangers Krátká 206
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 07 44 44 01

bankovní účet: 2201568945/2010 (fio banka)
velitel: Milan Trávníček
724 751 411
mila-2@seznam.cz