Táborový řád pro příměstský tábor v Kokašicích

13. - 17. 7. 2020

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers ve spolupráci s BJB Teplá, jsou povinni respektovat tento táborový řád a provozní řád základny; dobrovolně se účastnit programu a dbát pokynu vedoucích.

Účastník je oprávněn pohybovat se po celém objektu tábořiště – fotbalového hřiště (přesné hranice stanoví vedoucí na začátku tábora) aniž by svůj pohyb musel hlásit. Nesmí bez dovolení nebo doprovodu vedoucích opustit vyhrazené tábořiště.

Nebude-li vedoucími stanoveno jinak, nesmí účastník k vodě (řeka, rybník, potok, apod.). Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za dohledu vedoucího a jen osobám seznámených s touto činností. Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody ze břehu, z lodi, lávky či stromu. Bez dozoru vedoucího je zakázáno i užívání nafukovacích bazénů.

V blízkosti případné studny je zakázáno vylévat jakoukoliv odpadní vodu, oleje, barvy, atd. Na odpadní vodu slouží tzv. vsakovačky.

Účastník nesmí rozdělávat oheň, nebude-li vedoucími stanoveno jinak. Otevřený oheň je pro všechny v jakékoli formě přísně zakázán. Práci s ohněm ve všech kamnech, ohništích i v krbu mohou vykonávat jen vedoucí a táboroví pracovníci. Tito jsou povinni dbát bezpečnosti. Oheň v kamnech, ohništi či krbu nesmí hořet bez dozoru.

Každý vedoucí a táborový pracovník má povinnost oznámit svůj pohyb mimo objekt tábořiště hlavnímu vedoucímu, popřípadě jeho zástupci.

Při veškerém pohybu po tábořišti je účastník povinen, stejně tak vedoucí a táborový pracovník, dbát osobní bezpečnosti. Všichni jsou povinni udržovat pořádek v osobních věcech a společných prostorech. V opačném případě jsou všichni povinni začít pracovat na odstranění nepořádku.Všichni jsou povinni třídit odpad dle pokynů.

Každé sebemenší poranění, nevolnost nebo bolesti se musí hlásit v první řadě zdravotnicím, případně vedoucímu.

Organizátoři tábora nenesou zodpovědnost za ztrátu peněz, mobilních telefonů, fotoaparátů, walkmanů, CD/MP3 přehrávačů a podobných cenností. Účastníkům bylo doporučeno, aby tyto věci na tábor vůbec nevozili.

V případech, kdy dojde k závažnému poškození tábořiště nebo jeho vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora. Na tuto skutečnost byli upozorněni v přihlášce do tábora. Škody způsobené vedoucím či táborovým pracovníkem je povinen hradit v plné výši sám původce škody.

Účastníci, stejně jako vedoucí a táboroví pracovníci, jsou povinni dodržovat běžné zásady ochrany životního prostředí, požární ochrany a bezpečnosti v objektu základny a jejím bezprostředním okolí. Jsou také povinni řídit se pokyny majitelů táborové základny.

Není povoleno trhat květiny a rostliny v okolí tábořiště, kácet stromy (nejsou-li k tomu určené lesní správou či majitelem), vyřezávat keře, loupat kůru z živých stromů.

Všichni jsou povinni dbát na dobré sousedské vztahy s místními obyvateli.

Všichni jsou povinni dodržovat zákaz pití alkoholu, energy-drinků, kouření cigaret a užívání jiných návykových látek.

Při společných výletech má účastník povinnost držet se skupiny a nevzdalovat se od ní. Výjimku tvoří vedoucími povolené rozchody.

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci tábora jsou povinni řídit se pokyny pronajímatele táborové základny.

Tým táborových vedoucích si vyhrazuje právo tento táborový řád dle aktuálních podmínek na táboře upravit či doplnit.

 

 

Kontakt

63. přední hlídka Royal Rangers Krátká 206
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 07 44 44 01

bankovní účet: 2201568945/2010 (fio banka)
velitel: Milan Trávníček
724 751 411
mila-2@seznam.cz